ZGODA
NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
 1. Krzysztof Fudała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź (dalej zwany: „JMK”) udostępnia zdjęcia i nagrania z udziałem swoich pracowników i współpracowników, w pomieszczeniach biurowych [adres], jak również na profilu [link] na portalu społecznościowym LinkedIn [i w swoich materiałach marketingowych lub konkursowych] [należy uzupełnić o wszelkie inne miejsca udostępniania zdjęć], na potrzeby integracji personelu, prowadzonej działalności handlowej oraz [organizacji konkursów i wydarzeń]. Zdjęcia i nagrania wykonywane są na terenie zakładu pracy i miejsc organizacji imprez okolicznościowych oraz mogą być zestawiane ze zdjęciami innych osób lub tekstem dotyczącym działalności JMK lub osób, których wizerunek jest utrwalony na zdjęciach i nagraniach.
 1. Wizerunek danej osoby stanowi daną osobową i podlega ochronie prawnej. Wykorzystanie przez JMK Twojego wizerunku w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej, jest prawnie dopuszczalne po uzyskaniu Twojej zgody.
 1. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez JMK Twojego wizerunku będzie on przetwarzany (tzn. m.in. zbierany, przechowywany, zapisywany, przeglądany, udostępniany publicznie) przez JMK na podstawie Twojej zgody w celu opracowania i udostępniania publicznego w pomieszczeniach biurowych [adres], jak również na profilu [link] na portalu społecznościowym LinkedIn [i w swoich materiałach marketingowych lub konkursowych] (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 1. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez JMK Twojego wizerunku wykonanego w warunkach i w celach wskazanych w pkt 1 powyżej (dalej zwane: odpowiednio w przypadku zdjęć „Zdjęciami”, a w przypadku nagrań „Nagraniami”). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla realizacji Twojej umowy z JMK. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu. Zdjęcia i Nagrania zostaną wykonane jedynie jeżeli wyrazisz na to zgodę oraz zgodę na co najmniej jeden z pozostałych celów dotyczący wykorzystywania odpowiednio Zdjęć lub Nagrań.
 • Wyrażam zgodę na wykonywanie przez JMK Zdjęć
 • Wyrażam zgodę na wykonywanie przez JMK Nagrań
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Zdjęć, samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych w pomieszczeniach [adres],
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Zdjęć, samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych, na profilu [link] na portalu społecznościowym LinkedIn
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Nagrań, samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych, na profilu [link] na portalu społecznościowym LinkedIn
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Zdjęć, samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych, w materiałach marketingowych JMK, w szczególności w ulotkach, broszurach i na stronie internetowej JMK
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Nagrań, samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych, w materiałach marketingowych JMK, w szczególności w ulotkach, broszurach i na stronie internetowej JMK
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Zdjęć w materiałach konkursowych w ramach konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez JMK
 • Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie Nagrań w materiałach konkursowych w ramach konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez JMK
 1. Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest JMK.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres [należy wpisać okres przez jaki dane będą przechowywane jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania, to należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do daty rozwiązania umowy pomiędzy osobą a JMK].

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być [należy wskazać].

 

 1. Pamiętaj, że masz prawo do żądania od JMK dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z JMK [wiadomością email na adres email wskazany poniżej lub] w formie pisemnej na adres JMK wskazany powyżej.

 

 1. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie [wiadomości email na adres wskazany poniżej lub] listu do JMK na adres wskazany powyżej, jak również zgłoszenie cofnięcia zgody. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Twoje dane osobowe nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 1. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z JMK na adres [dla ułatwienia kontaktu proponujemy wskazać także kontaktowy adres email dedykowany do zgłaszania kwestii zw. z ochroną ich danych osobowych].

imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę, podpis i data