UPOWAŻNIENIE
do przetwarzania danych osobowych

Działając w imieniu i na rzecz JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź upoważniam [imię i nazwisko] zatrudnioną/ego na stanowisku [należy wskazać], w związku z realizacją umowy [o pracę/ o świadczenie usług / zlecenia / o dzieło / i współpracy] do przetwarzania i polecam przetwarzanie danych osobowych w zakresie: [należy wskazać], w szczególności wynikającym każdorazowo z nadanych uprawnień dostępu do systemów informatycznych stosowanych w JMK Krzysztof Fudała.

 

Czas trwania upoważnienia: [należy wskazać]

[osoba upoważniona do reprezentacji]

OŚWIADCZENIE
osoby upoważnionej do przetwarzania danych

Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w JMK Krzysztof Fudała z siedzibą w Wódce pod adresem: ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam dostęp, w czasie trwania [zatrudnienia / realizacji umowy zawartej pomiędzy mną a JMK Krzysztof Fudała], jak również po [ustaniu zatrudnienia / zakończeniu realizacji ww. umowy], a także do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w granicach udzielonego mi upoważnienia, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

[podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych]