Definicje
§ 1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca JMK Krzysztof Fudała Agencja Marketingowo-Reklamowa z siedzibą w miejscowości Wódka, ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź, e-mail: kfudala@jmk.pl, mobile: +48 601 222 164, +48 42 671 39 10, NIP: 727 165 10 84, REGON: 100134677, będący właścicielem Sklepu internetowego.

Serwis internetowy – serwis internetowy – strona internetowa którego właścicielem jest JMK Krzysztof Fudała Agencja Marketingowo-Reklamowa działająca pod adresem https:/www.jmk.pl, na której udostępniane są zaplanowane konferencje oraz umożliwiony jest zakup uczestnictwa w danej konferencji, jak również możliwa jest rejestracja przez aplikację https:/eventorganizer.pl/.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zakupu udziału w Konferencji

Klient – dowolna osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym.

Konferencja – konferencja prezentowana w serwisie internetowym, w której Klient może wziąć udział po wykupieniu uczestnictwa za pośrednictwem serwisie internetowego.

Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24.

Postanowienia ogólne
§ 2
 1. Serwis internetowy umożliwia Klientom składanie zamówień na udział w Konferencjach za pośrednictwem sieci Internet (online).
 2. Usługodawca prowadzi działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości składania Zamówień przez Klientów zagranicznych.
 3. Po kliknięciu przez Klienta na zamieszczoną na stronie serwisu internetowego ofertę udziału w Konferencji, wyświetli się informacja o szczegółach danej Konferencji.
 4. Do korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu internetowego lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
Sposób i warunki składania zamówień. Zawarcie umowy. Anulowanie zamówienia
§ 3
 1. Klient może składać zamówienia na oferowane w serwisie internetowym produkty. Zamówienie powinno zawierać:
    1. imię i nazwisko bądź nazwę Klienta/Firmy,
    2. miejsce zamieszkania lub siedzibę Klienta/Firmy,
    3. adres e – mail,
    4. numer telefonu.
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https:/www.jmk.pl/shop/.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność danego produktu w ofercie organizatora Konferencji, prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia – w przypadku składania zamówienia poprzez stronę internetową, zaś w pozostałych przypadkach podanie prawidłowych danych adresowych.
 4. Składanie zamówienia polega na dodaniu produktu do koszyka. Następnie strona przekierowuje się na “Twoje zamówienie”, gdzie jest podany rodzaj płatności Przelewy24. Kolejnym krokiem jest dokonanie sposobu płatności za udział w Konferencji. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na adres e-mail, który został podany w formularzu. Faktura VAT, zostanie przekazana podczas Konferencji, albo po indywidualnym uzgodnieniu z wystawcą faktury drogą telefoniczną lub e-mail.
 5. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem konta Przelewy24, dane wskazane przez Klienta w formularzu Zamówienia są automatycznie przekazywane do Systemu Przelewy24, za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 6. Klient może zmienić lub anulować zamówienie w taki sam sposób, jaki jest przewidziany dla składania zamówień wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 100).
 8. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu  wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem. Podmioty wykonujące usługi hotelarskie, gastronomiczne i inni podwykonawcy, otrzymają od organizatora takie dane osobowe Uczestnika jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz jego podwykonawców, a także podmioty świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne w celu realizacji Konferencji uniemożliwia wzięcie udziału wdanej konferencji.
 10. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 11. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ceny. Płatności
§ 4
 1. Ceny podane w opisie Konferencji są cenami netto. Wiążąca jest cena widniejąca w opisie Konferencji w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny mogą być podane w PLN bądź w walucie obcej.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Klient zobowiązany będzie do dokonania płatności w wybranej przez siebie, a wskazanej w potwierdzeniu zamówienia formie. Po otrzymaniu płatności organizator Konferencji wystawia Klientowi na jego żądanie fakturę VAT.
 3. Za dokonane zakupy Klient będzie mógł zapłacić, dokonując przedpłaty, w jednej z niżej wskazanej form:
    1. przelewem bankowym – jeżeli posiada rachunek w jednym z banków działających na terenie kraju;
    2. za pośrednictwem Konta Przelewy24 – jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego na terenie kraju, bądź jest Klientem zagranicznym;
    3. innej formie, jeżeli zostanie ona wskazana na stronie internetowej organizatora Konferencji.
 4. Po prawidłowym dokonaniu płatności Klient zostanie poinformowany o przyjęciu płatności za wybraną przez siebie Konferencję drogą mailową.
 5. Usługodawca bądź organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu są niepełne lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 6. Warunkiem otrzymania faktury jest przekazanie organizatorowi Konferencji przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Konferencji w każdym momencie (wyjątkiem będzie sytuacja, w której dana Konferencja już się rozpoczęła i jest w trakcie realizacji).
Reklamacje i zwroty
§ 5
 1. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
   • imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Klienta lub adres Firmy,
   • nazwę Konferencji, której reklamacja dotyczy,
   • opis przedmiotu reklamacji,
   • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamację Klient wnosi bezpośrednio do organizatora Konferencji.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail organizatora Konferencji lub pocztą tradycyjną na adres podany przez organizatora Konferencji, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz pisemne uzasadnienie.
 3. Odpowiedzialność za wady w wykonaniu usługi organizacji Konferencji, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy na organizację konferencji ponosi organizator Konferencji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działania lub zaniechania organizatora Konferencji, za wyjątkiem, kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 4. W sytuacjach stanowiących podstawę odpowiedzialności organizatora Konferencji, klient ma prawo do reklamacji. W takim przypadku Klient ma prawo żądania zapewnienia udziału w innej Konferencji, a gdyby to nie było możliwe zwrotu równowartość towaru i poniesionych kosztów związanych z dokonaniem zakupu udziału w Konferencji. Klient do reklamacji winien załączyć rachunek fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie internetowym reklamacja nie będzie uwzględniana.
 5. Klient może zrezygnować z udziału w Konferencji bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty dokonania zapłaty za udział w Konferencji. Organizator Konferencji zwraca jedynie kwotę równą wartości zakupionego towaru, na wskazany rachunek bankowy lub adres. Koszty dodatkowe związane ze złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności nie podlegają zwrotowi. Klient do rezygnacji winien załączyć rachunek fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie internetowym zwrot nie będzie możliwy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji bądź dokonania zwrotu w razie rezygnacji – Klientom, którzy dokonali zakupu udziału w Konferencji w walucie obcej (w tym za pośrednictwem systemu Przelewy24) zwrot uiszczonej ceny za udział w Konferencji następuje wg kursu przeliczeniowego z dnia dokonania zwrotu.
 7. Organizator Konferencji dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji bądź otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji.
Funkcjonowanie serwisu internetowego
§ 6
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, żeby serwis internetowy działał bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do serwisu internetowego tym użytkownikom, co do których istnieje podejrzenie, że manipulowali bądź usiłowali manipulować treścią serwisu przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację, bądź w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
Pozostałe postanowienia
§ 7
 1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.